Yasutaké Kosaka, hair stylist

gwen


Name: Yasutaké Kosaka
Year of Birth: 1982
Nationality: Japan
Based in: NY
Website: web.mac.com/yas.vivo
Blog: yasutakekosaka.blogspot.com